TERMENI ȘI CONDIȚII

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. este operator de date cu caracter personal, înscris sub nr. 22241, în Registrul General de Evidenţă a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Societatea are sediul în București, Sectorul 2, str. Matei Voievod nr. 29, et. 3, biroul 19, înregistrată la Oficiu1 Național al Registrului Comerțului București, sub nr. J40/13087/2019, având cod unic de înregistrare 41710145.
Datele cu caracter personal sunt solicitate și colectate direct de la cursant/client, după ce acesta și-a dat consimțământul, la sediul nostru sau la completarea formularului de pe site, pentru înscrierea la cursuri și îndeplinirea obligațiilor legale în materie fiscală.

Informațiile pe care le obținem direct de la cursant/client pot fi: numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, vârsta, domeniul de activitate, cursuri similare frecventate anterior, numele de utilizator și adresa IP a computerului dumneavoastră, preluate prin folosirea de cookies.

Scopul colectării și prelucrării datelor cursantului/clientului vizează:

• încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor specifice S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L.;
• contactarea cursantului/clientului și procesarea rezervărilor sau înscrierile pe care acesta le plasează pe site-ul nostru;
• informarea cu privire la serviciile noastre, la promoții, oferte, oportunități legate direct de profilul societății și de interes pentru cursant/client;
• realizarea de chestionare, statistici, grafice, materiale publicitare în vederea optimizării activității prestate pentru cursant/client.

Sunt colectate și prelucrate doar datele strict necesare pentru realizarea scopurilor specifice sus-menționate.

Prin semnarea contractelor de prestări servicii, cursantul/clientul își exprimă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L., pentru facturarea contravalorii serviciilor prestate de furnizor, precum și pentru furnizarea de informații referitoare la cursurile, evenimentele, concursurile, articolele de specialitate ale S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L..

Totodată, cursantul/clientul va fi informat că poate să își exercite oricând drepturile sale (de exemplu: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea consimțământului etc.), prin transmiterea unui email la adresa dataprotection@cursuri-engleza.com.

De asemenea, cursantul/clientul va fi informat că aceste date vor fi tratate confidențial de către S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L., care va întreprinde toate demersurile necesare pentru a-i respecta viața privată și proteja datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile:
• Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor caracter personal și libera circulație a acestor date (aplicabil începând cu 25 mai 2018);

În conformitate cu Art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679, datele cu caracter personal sunt:
a)prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de cursant/client;
b)colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
c)adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
d)exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate, vor fi luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
e)păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
f)prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Prelucrarea datelor personale ale cursantului/clientului este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
• cursantul/clientul şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care cursantul/clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea acestuia înainte de încheierea unui contract;
• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
• prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale cursantului/clientului sau ale altei persoane fizice;
• prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale cursantului/clientului, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Cursantul/clientul are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, cursantul/clientul este informat cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cât mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionată sau nu de consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile Art. 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679, în ceea ce priveşte oferirea de servicii în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului.

S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile. Alineatul (1) nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

Drepturile cursantului/clientului:

– Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor cursantului/clientului

S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. va lua măsuri adecvate pentru a furniza cursantului/clientului orice informaţii referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic.

La solicitarea cursantului/clientului, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea acestuia să fie dovedită prin alte mijloace.

S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. furnizează cursantului/clientului informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul Art. 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Operatorul informează cursantul/clientul cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care cursantul/clientul introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil.

În cazul în care cererile din partea unui cursant/client sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
• fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
• fie să refuze să dea curs cererii.

Informare şi acces la date cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la cursant/client sunt colectate de la acesta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:
a)identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

În plus faţă de informaţiile menţionate, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează cursantului/clientului următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:
a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.
b)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la cursant/client, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
c)existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
d)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
e)dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă cursantul/clientul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;

Dreptul de acces al cursantului/clientului

Cursantul/clientul are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a)scopurile prelucrării;
b)categoriile de date cu caracter personal vizate;
c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e)existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la cursant/client sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g)în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la cursant/client, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de cursant/client, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care cursantul/clientul introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Rectificare şi ştergere

Cursantul/clientul are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, cursantul/clientul are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
Conform Art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 cursantul/clientul are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) cursantul/clientul îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) cursantul/clientul se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e)datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că cursantul/clientul a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Cursantul/clientul are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) cursantul/clientul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b)prelucrarea este ilegală, iar cursantul/clientul se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar cursantul/clientul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) cursantul/clientul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale cursantului/clientului.

– Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu Art. 16, Art. 17 alin. (1) şi Art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează cursantul/clientul cu privire la destinatarii respectivi dacă cursantul/clientul solicită acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Cursantul/clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
a)prelucrarea se bazează pe consimţământ pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau pe un contract la care cursantul/clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea cursantului/clientului înainte de încheierea unui contract; şi
b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, cursantul/clientul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

În orice moment, cursantul/clientul are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, cursantul/clientul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care cursantul/clientul se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Art. 89 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, cursantul/clientul, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Cursantul/clientul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc cursantul/clientul sau îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Alineatul precedent nu se aplică în cazul în care decizia:
a)este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între cursant/client şi un operator de date;
b)este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cursantului/clientului; sau
c)are la bază consimţământul explicit al cursantului/clientului.

Obligaţii generale ale operatorului

Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi de riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Respectivele măsuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar.
Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

Operatorul şi persoana împuternicită de operator cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor acesteia.

Securitatea datelor cu caracter personal

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul şi persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a)pseudonimizarea şi criptarea datelor cu caracter personal;
b)capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare;
c)capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
d)un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodice ale eficacităţii măsurilor tehnice şi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Notificarea autorităţii de supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorităţii de supraveghere competente în temeiul Art. 55 din Regulamentul (UE) 2016/679, fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritatea de supraveghere nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoţită de o explicaţie motivată pentru întârziere.

Exonerare de răspundere

S.C. POLYGLOT EXPERIENCE S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere de pe site-ul www.cursuri-engleza.com, însă datele personale furnizate vor fi păstrate în siguranță, în conformitate cu scopurile specificate, respectiv pentru procesarea solicitărilor de a deveni cursant/client.